cz / en

Zpět

Právní úprava spolků podle nového občanského zákoníku

Od roku 1990 do konce roku 2013 byla nejčastější formou sdružování fyzických a právnických osob tzv. sdružení. Právní úprava sdružení (označovaných rovněž jako „občanská sdružení“) podléhala režimu zákona č. 83/1990, o sdružování občanů. Pro představu k 18.3.2013 bylo evidováno Ministerstvem vnitra cca 93 000 občanských sdružení.

K 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), kterým byl zrušený předchozí zákon o sdružování občanů. NOZ  přináší novou, podstatně rozsáhlejší, detailnější  úpravu sdružovacího práva. NOZ opouští dosavadní zákonný termín „sdružení“ a nahrazuje jej pojmem „spolek“. Občanská sdružení založená podle zákona o sdružování občanů tak jsou od 1.1.2014  automaticky považována za spolky. Pokud mělo občanské sdružení organizační jednotky, jsou tyto organizační jednotky od 1.1.2014 automaticky považovány za „pobočné spolky“. Aby bylo sdružení považováno za spolek, případně aby byla organizační jednotka sdružení považována za pobočný spolek, není třeba žádné „přeregistrace“, žádných speciálních úkonů ze strany sdružení. Po 1.1.2014 je zachována historie spolků, není dotčena jejich právní kontinuita.

NOZ stanovuje sdružením, která existovala do 31.12.2013 tyto povinnosti:

  • Do 1. 1.2016 uvést svůj název do souladu s požadavky NOZ.

Název spolku musí nově obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z.s“.  NOZ v této souvislosti uvádí, že spolek není povinen upravit svůj název tehdy, jsou – li pro to důležité důvody, zejména užíval – li spolek svůj název dlouhodobě a je – li pro něj tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat. Domníváme se, že na povinnosti uvést název spolku do souladu s požadavky NOZ se výjimka uplatní jen v ojedinělých případech. Vynechání právní formy je totiž akceptovatelné pouze v případech, kdy je název spolku neodmyslitelně spojený i s určitou právní formou. U většiny občanských sdružení však takové spojení podle nás neexistuje. Z důvodů uvedených výše proto doporučujeme, aby spolky doplnily svůj název alespoň o zkratku z.s.

  • Do 1.1.2017 přizpůsobit stanovy požadavkům NOZ a doručit je příslušnému rejstříkovému soudu, doplnit zapisované skutečnosti do veřejného rejstříku.

Skutečnostmi, které je třeba doplnit do spolkového rejstříku, se rozumí: účel spolku, název statutárního orgánu, počet jeho členů, identifikace členů statutárního orgánu, uvedení způsobu jednání za spolek, den vzniku a zániku funkce, obdobné údaje o kontrolním orgánu, (je – li zřízený), předmět vedlejší činnosti (je – li provozována), název nejvyššího orgánu  a název, sídlo a identifikační číslo všech jeho pobočných spolků (jsou – li zřízeny), u spolku, který přemístil sídlo do zahraničí, adresa tohoto sídla a údaj o zápisu do evidence státu, v níž je zapsán, pokud právo takového státu zápis přikazuje.

  • Do 1.1.2017 podat návrh na zápis pobočného spolku do spolkového rejstříku.

Tato povinnost se vztahuje na spolky, které měly k 1.1.2014 organizační jednotky (od 1.1.2014 pobočné spolky). 

NOZ přináší rozsáhlou úpravu spolků, zároveň však spolkům ponechává širokou volnost. Většinu oblastí  si spolky mohou upravit ve svých stanovách odlišně od zákona (s výjimkou ustanovení NOZ, od nichž se nelze odchýlit) a teprve pokud nějakou oblast neupraví, aplikují se na ni příslušná ustanovení NOZ.

Po 1.1.2014 se spolek zakládá  přijetím stanov  dvěma možnými způsoby: (i) shodou zakladatelů na obsahu stanov nebo (ii) usnesením ustavující schůze.

Spolek lze i po 1.1.2014 založit nejméně třemi osobami vedenými společným zájmem.

Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku. Spolkový rejstřík je vedený u příslušného rejstříkového soudu. Rejstříkovým soudem se rozumí místně příslušný krajský soud. Má – li tedy spolek sídlo např. v Boskovicích, je příslušným rejstříkovým soudem takového spolku Krajský soud v Brně. Návrh na zápis je třeba podat na  speciálním formuláři, který je dostupný na internetových stránkách justice.cz (www.justice.cz).

Protože právní  úprava spolků prošla podstatnou změnou a pro sdružení existující do 31.12.2013 je s přechodem na NOZ  spojena řada povinností, rádi bychom Vás pozvali na seminář organizovaný Advokátní kanceláře LegalPartners, který se bude konat v lednu a v únoru roku 2015 v Praze a v Brně. Seminář bude zaměřený na praktické věci spojené s novou právní úpravou spolků. Více informací najdete na stránkách www.legalpartners.cz

Tisknout