cz / en

Zpět

Exekuce, Exekuční řízení: Změny v právním řádu

Exekuční řízení: Přehled změn v právním řádu od ledna 2013

Dochází k odstranění dvojkolejnosti mezi soudním výkonem rozhodnutí a exekucí, přičemž soudní cestou budou prováděny výkony rozhodnutí již jen v případech výslovně uvedených v OSŘ (např. vykázání ze společného bydlení, výkon cizozemských rozhodnutí a rozhodnutí orgánů evropských společenství, výchova nezletilých).
 
Většinu případů nuceného splnění nároků bude řešit pouze exekutor (např. vymáhání plnění peněžitých závazků z obchodních vztahů). Odměna exekutora bude snížena o soudní poplatek.
 
Dochází ke zrušení exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti. Od roku 2013 mohou provádět zápisy pouze notáři, nikoliv exekutoři.
 
Dochází k posílení samostatnosti exekutorů. Soud bude pouze pověřovat exekutora provedením exekuce, avšak samotné provedení již nebude speciálně nařizováno. Exekutor požádá soud o pověření. Poté, co je soud vydá, exekutor povinného vyrozumí o zahájení exekuce a současně jej vyzve dobrovolnému plnění. Bez dalšího může zjišťovat postižitelný majetek a vydávat exekuční příkazy, zároveň s vyrozuměním je blokován dlužníkův majetek a (zpravidla) s tím je spojeno i obdržení exekučního příkazu postihující konkrétní majetek. Nelze podat odvolání proti pověření k provedení exekuce. Slučuje se přezkum oprávněnosti návrhu s řízením o zastavení exekuce. Při nesplnění předpokladů vydá soud exekutorovi pokyn k odmítnutí či zamítnutí návrhu
 

Změny způsobů provádění výkonu rozhodnutí:

Zavádí se jednoznačně povinnost exekutora spojit exekuční řízení vůči témuž povinnému.
 
Dochází k prodloužení lhůty k dobrovolnému plnění z 15 na 30 dnů.
 
Zavádí se nový způsob výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, v rámci něhož pak výtěžek po odečtení nákladů obdrží oprávněný.
 
V rámci výkonu rozhodnutí prodejem věcí (movitých / nemovitých) dochází ke  zpřesnění pořizování soupisu a provádění dražeb (lze provést i elektronicky).
 
Z průběhu soupisu lze i bez návrhu provádět videozáznam o průběhu prohlídky bytu a jiných místností na žádost osoby, která může prohlídce být přítomná.
 
Při účasti povinného v obchodní společnosti může být jeho obchodní podíl prodán v dražbě nebo může dojít k postižení podniku - formou správy podniku nebo taktéž prodejem podniku v dražbě.
 
Dražbu lze konat opakovaně až do pátého (5.) pokusu, kde nejnižší podání bude sníženo na 25%. Nově se zavádí institut předražku spočívající v právu třetí osoby po vydražení zvýšit podání o 25% a získat tak příklep.
 
Zavádí se nový způsob exekuce pro vymáhání pohledávek na výživném -pozastavení řidičského oprávnění. Tento způsob výkonu však nelze zvolit u řidičů, kteří průkaz potřebují pro uspokojení základních potřeb svých a osob, vůči kterým mají vyživovací povinnost (např. řidiči z povolání).
 
U závazku spadajícího do společného jmění manželů bude možné postihnout i majetek manžela povinného (srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky u peněžního ústavu).  
 
LegalPartners.CZ
Tisknout