cz / en

Zpět

Daně: Změny v právním řádu

Změny v daňové oblasti od ledna 2013

Od 1. ledna 2013 dochází k rozsáhlé reorganizaci daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů, která je tvořena Generálním finančním ředitelstvím, 8 finančními ředitelstvími, 199 finančními úřady a Specializovaným finančním úřadem, bude nahrazena orgány Finanční správy: 14 finančních úřadů uvedených v nově účinném zákoně o Finanční správě bude vybaveno krajskou územní působností. V názvu finančního úřadu bude obsažen právě název příslušného kraje. Sídla jednotlivých úřadů se budou nacházet přímo v krajských městech a v hlavním městě Praze. Finanční úřady pak budou mít svá územní pracoviště, která budou zřízena na všech místech, kde dosud sídlí „zanikající“ finanční úřady. 
 

Nemovitosti

Daň z převodu nemovitostí se zvýší ze 3 % na 4 %.
 
V některých obcích se zvýší i daně z nemovitostí. Majitelé více nemovitostí v jednom kraji podávají jen jedno daňové přiznání.
 

Daň z příjmu

Pro osoby s vyššími příjmy je podstatnou změnou, že od roku 2013 dochází nově ke zdanění těchto osob tzv. „solidární“ daní spočívající v sedmiprocentní (7%) přirážce k dani z příjmů u osob s výdělkem více než 100 tisíc měsíčně, konkrétně s výdělkem přesahujícím 48 násobek průměrné mzdy (tedy v roce 2013 aplikovaná na osoby s příjmem nad 1.242.432 Kč); ruší se stropy zdravotního pojištění.
 
Dochází k omezení výdajových paušálů maximální částkou u následujících skupin OSVČ: 
 
a) Poplatníci s výdajovým paušálem ve výši 40 %, tedy osoby podnikající podle zvláštních předpisů (např. lékaři, auditoři, majitelé fotovoltaických elektráren, znalci, advokáti a dále osoby s příjmy z autorské a umělecké činnosti) mají nadále možnost uplatnit výdaje max. do 800 tis. Kč.
 
b) Poplatníci s 30% paušálem (příjmy z pronájmu) mohou uplatnit výdaje max. do 600 tis. Kč.
 

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH se nově zvýšila na 21 %. Snížená sazba DPH činí 15%.
 
Byla přijata nová úprava vystavování a uchovávání daňových dokladů a jejich náležitostí. Jsou stanoveny explicitně požadavky na věrohodnost původu daňového dokladu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost. Upravuje se nově vydávání elektronického dokladu, podporuje se elektronická fakturace.
 
Správce daně může vydat a zveřejnit rozhodnutí o tzv. nespolehlivém plátci při závažném porušení povinností plátcem. Proti tomuto rozhodnutí existuje možnost odvolání s odkladným účinkem; o opačný verdikt správce daně je možno žádat až po roce řádného plnění povinností.
 
Nově je plátce povinen vést v evidenci pro účely DPH u přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění (tj. dodavatele), s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady.
Zdaňovací období u nově registrovaných plátců je kalendářní měsíc.
 
Dosavadní plátci budou povinni oznámit správci daně čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději 28. února 2013. Pokud tuto povinnost nesplní, má se za to, že určil ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě registrační povinnosti. Správce daně bude zveřejňovat čísla bankovních účtů od 1. dubna 2013. Tyto údaje budou k dispozici v informačních systémech o plátcích DPH. Použití jiných účtů než zveřejněných bude důvodem pro ručení příjemcem zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění. 
 
Legal Partners
Tisknout